TONDACH® krásne strechy z prírody s dlhou životnosťou!

Impressum

Informácie v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej len „E-Commerce“) § 4

Obchodné meno:
Výroba:
Predmet činnosti:

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. 
TONDACH®-pálená krytina 
výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny

Ulica:
PSČ / Mesto:

Nádražná 79/28
972 13 Nitrianske Pravno 

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Spoločnosť je zapísaná:
Telefón:
Fax:

31 354 912
SK2020343864
2020343864
Okresný súd Trenčín, Vložka číslo: 11179/R, Oddiel: Sro
+421/46/51 899 12, +421/46/51 899 16, +421/46/51 899 43
+421/46/51 899 46

Domovská stránka:
E-mail:

www.tondach.sk
centrala@tondach.sk

 

 

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. („Google˝) na analýzu webových stránok. Google Analytics používa tzv. „Cookies˝, textové súbory, ktoré sa uložia do Vášho počítača, a ktoré umožnia analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie, vyhotovené prostredníctvom Cookie, o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na jeden server Googlu v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania IP-anonymizácie na tejto webovej stránke, však Google v  členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore Vašu IP-adresu predtým skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa prevedie plná IP-adresa na server Googlu v USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie k tomu, aby vyhodnotil Vaše používanie webovej stránky, aby zostavil správy o aktivitách na webovej stránke a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a s využívaním internetu. V rámci Google Analytics Vašim prehliadačom zaslaná IP-adresa sa nezlúči s inými údajmi od Googlu. Ukladaniu Cookies môžete zabrániť vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nedokážete poprípade využiť všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Navyše budete môcť zabrániť zberu dát (vrátane Vašej IP-adresy) do Googlu, ktoré vyhotovil Cookie a ktoré sa vzťahujú k Vášmu využívaniu webovej stránky, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Googlu, tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim linkom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bližšie informácie k tomuto nájdete pod http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en resp. pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk (všeobecné informácie ohľadne Google Analytics a ochrany údajov). Upozorňujeme Vás, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizelp();˝ s cieľom zaručiť anonymizovaný zber IP-adries (tzv. IP-Masking).

Fotografie: ©TONDACH®, Archeologický park Carnuntum, Norman A. Müller, architekt Loidolt, Architektonická kancelária Szyzkowitz & Kowalski, Stavebný ateliér Schmelz & Partner, Pures Leben, architekt Seifert, architekt Lingenhöle, Fotolia

Informácie pre užívateľov

1.   Všeobecné informácie k používaniu:

Na webovej stránke spoločnosti TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. Vás chceme informovať o výrobkoch, službách a o samotnej firme Tondach. Detaily k tomu sa môžete dozvedieť na stránkach: Novinky, O spoločnosti, Rekonštrukcia strechy a Produkty. Údaje o firme Tondach, o ktorých Vás chceme podľa zákona o e-Commerce informovať, nájdete pod Impressum.

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne. Podrobnosti sa dozviete z našich nižšie uvedených Zásad ochrany osobných údajov.

2. Záruka:

Všetky informácie na našej webovej stránke starostlivo zostavujeme, správnosť ich obsahu však nemôžeme zaručiť. Tondach výslovne vylučuje najmä každú takú záruku, ktorá by mohla vyplývať z prípadnej obsahovej nesprávnosti informácie, nachádzajúcej sa na webovej stránke.

Tondach sa snaží udržiavať webovú stránku neustále k dispozícii, užívatelia však na to nemajú nijaký nárok. Tondach je oprávnený, voľnú dostupnosť a užívanie webovej stránky podľa vlastného uváženia obmedziť alebo prerušiť. Tondach neručí za škody, ktoré môžu vyplývať z obmedzenia alebo z nedostupnosti webovej stránky.  

3.   Autorské právo:

Všetky obsahy (texty, obrázky, videá, atď.), ktoré Tondach na svojej webovej stránke dáva k dispozícii, sú chránené z hľadiska autorského práva a bez jeho výslovného písomného povolenia sa nesmú reprodukovať alebo šíriť.

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a Vašich údajov je pre Tondach dôležitou požiadavkou, ktorú vždy zohľadňujeme v obchodných vzťahoch.

V tomto súhrne by sme Vás chceli informovať o tom, ktoré údaje pri návšteve našej webovej stránky Tondach zhromažďuje a na aké účely sa používajú:

1.   Údaje o zákazníkoch

Ak sa zaregistrujete na webovej stránke Tondach-u, objednáte si newsletter alebo informačný materiál, uložíme si tie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne oznámite, akými sú meno, adresa, e-mailová adresa, oblasti, o ktoré sa zaujímate alebo názov firmy. Tieto údaje potom využívame k tomu, aby sme Vám poskytli služby, napr. zaslanie požadovaného informačného materiálu, newslettru alebo vytvorenie Vašej osobnej vstupnej stránky do Tondach-u. Ak ste deklarovali svoj súhlas, využívame Vaše osobné údaje aj k tomu, aby sme Vám buď poštou alebo e-mailom posielali zaujímavé informácie zo skupiny Tondach.  

Toto povolenie môžete samozrejme kedykoľvek odvolať  - v tejto súvislosti nás prosím bez všetkého kontaktujte prostredníctvom e-mailu na stupava@tondach.sk

2. Odovzdávanie osobných údajov

Bez Vášho výslovného súhlasu Tondach Vaše osobné údaje v nijakom prípade neodovzdá alebo iným spôsobom nesprístupní Tretím osobám. Pokiaľ je to potrebné k spracovaniu Vášho dopytu, budú Vaše údaje odovzdané len interne iným organizačným jednotkám resp. firmám v rámci koncernu Tondach alebo povereným Tretím osobám kvôli splneniu úloh, ktoré sa týkajú reklamy a servisu. O takýchto Tretích osobách budete v jednotlivom prípade osobitne upovedomený a tieto osoby sú povinné, Vaše údaje prísne utajovať.  

3. Technické údaje

Keď navštívite našu webovú stránku, náš webový server automaticky zaznamená obvyklé technické spojovacie dáta, ktoré používame len v anonymizovanej podobe ako podklad pre štatistiky ohľadne správania sa užívateľov, čo nám umožňuje neustále vylepšovať našu webovú stránku so zameraním sa na jej priateľskosť voči užívateľovi. 

4. Linky

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia len pre túto webovú stránku spoločnosti TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., nie však pre webové stránky iných firiem, na ktorých webové stránky sme umiestnili link.